آیا تجویز کردن کتاب های فلسفی مقدماتی برای نوجوانان صحیح است؟