تاثیری که کتاب های درسی روی کوکان و ذهنشان می گذارد